De Raamovereenkomst vormt met de bijlagen het totaal aan afspraken die de Gelderse jeugdhulpregio’s en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) samen maken. De Raamovereenkomst kent uniforme tarieven zodat alle regio’s gelijke tarieven betalen. Tegenover deze tarieven staan resultaatafspraken die zorgen voor een meer efficiënte bedrijfsvoering bij de GI’s.

Hierdoor zal het aantal maatregelen verminderen en de kosten van de bepalingen jeugdhulp verlagen. De totale kosten voor jeugdbescherming zullen daarom niet toenemen.

Met de nieuwe tarieven kunnen GI's investeren in de gezinnen die dat nodig hebben. De caseload daalt en er is meer budget om te investeren in personeel. Dit draagt bij aan het terugdringen van het ziekteverzuim en het verloop van personeel. Ook is contractueel vastgelegd dat jeugdbeschermers met de lokale teams afstemmen over welke hulp wordt ingezet. Uiteindelijk zorgen deze afspraken er voor dat kwetsbare kinderen en gezinnen goed beschermd worden en tijdig, passende hulp krijgen.

Afspraken en producten

Raamovereenkomst (pdf); het kerncontract als fundament van de samenwerking, met verwijzingen naar ondergenoemde bijlagen:

  1. Algemene voorwaarden (pdf); met begripsbepalingen, voorwaarden aan de uitvoering, contactuele en administratieve bepalingen en meer.

  2. Productenboek (pdf); met tariefbepaling en toelichting op de gecontracteerde producten.

  3. Bouwstenen (pdf); de afspraken over samenwerken & kennisdelen zijn onderdeel van het contract. (nb. deze versie is niet interactief).

  4. Format contractmanagementgesprek (pdf); format voor de agenda en de verslaglegging van het bovenregionale contractmanagement gesprek tussen GI’s en Gelderse Jeugdhulpregio’s. 

  5. Resultaatafspraken (pdf); vertaling van de ontwikkelopgave voor de samenwerkingspartners binnen GVJB, die als resultaatverplichtingen zijn opgenomen in de overeenkomst.

  6. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf).

  7. Referentieformulier GI (pdf); dient door elke Gecertificeeerde Instelling ingevuld en ondertekend ingediend te worden bij tussentijdse aanmelding.

  8. Inkoopleidraad (pdf); aanmeldingsprocedure conform open house en Holdingverklaring (pdf).

  9. Bijzondere kosten Jeugdbescherming (pdf); factsheet VNG.

 

Er is ook een format regionaal contractmanagement gesprek (pdf) beschikbaar, voor de agenda en de verslaglegging van het contractmanagement gesprek dat de jeugdhulpregio voert met de GI.