De ambitie is om beter met elkaar te gaan samenwerken, vanuit één visie, met dezelfde werkwijze en eenduidige formulieren. Zodat een gezin kan rekenen op een vast team van contactpersonen: professionals vanuit het lokale team van de gemeente en de veiligheidsorganisaties, die van elkaar weten wat ze doen in het gezin en elkaar daarin aanvullen. De beoogde samenwerkingsafspraken laten zich vertalen met de hieronder gepresenteerde bouwstenen.

Zie ook de pdf:  Bouwstenen Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 

De gezamenlijke Gelderse gemeenten en veiligheidspartners, hebben vastgesteld dat we een gezinsgerichte aanpak willen realiseren op herstel van directe veiligheid en het realiseren van duurzame veiligheid, volgens de visie eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg.

 Gezinnen die afhankelijk zijn van hulp zijn gebaat bij goede samenwerken tussen professionals. In gezinnen waar zorgen zijn over de veiligheid, is samenwerken zelfs een absolute voorwaarde. Immers in Nederland hebben diverse organisaties een specifieke rol en hebben professionals verschillende deskundigheid en ervaring. Het bij elkaar brengen van kennis, ervaring en verantwoordelijkheden is essentieel voor een goed werkend veiligheidsnetwerk. 

We willen van een estafettemodel naar teamsamenwerking. Er zijn nu te veel schakels en de Jeugdbescherming (GI), Raad voor de Kinderbescherming en het Lokale Team nemen opeenvolgend allemaal stukjes van het proces voor hun rekening. Er wordt te veel overgedragen en dubbel gedaan.

Professionals en gezinnen weten wat zij mogen verwachten in de werkwijze van de Jeugdbeschermingstafels in Gelderland, ongeacht de woonplaats van het gezin.

Het huidige aanmeldproces jeugdhulp is complex en arbeidsintensief voor verwijzers (jeugdbeschermers). Bovendien kan het aanmeldproces bij elke gemeenten en jeugdhulpaanbieder weer anders zijn. We willen dat de administratieve last bij jeugdbeschermers vermindert en dat de verbinding tussen de Jeugdbescherming (GI) en het Lokaal Team wordt versterkt. 

Bij (signalen van) huiselijk geweld of kindermishandeling in een gezin of huishouden zijn vrijwel altijd professionals van verschillende organisaties betrokken. Het is professionals toevertrouwd een  oplossing te vinden wanneer zij vanuit verschillende opdrachten en betrokkenheid het niet meteen eens zijn over de volgende stap die gezet moet worden. 

In alle zeven jeugdhulpregio’s is een Regionaal Expertteam (RET) gestart en volop in ontwikkeling. We leveren input aan die ontwikkeling en vragen aandacht voor de verbinding met de bouwstenen van de verbeteragenda en het Gelderse doorbraakplan, waarin alle zeilen worden bijgezet om kinderen tijdig en passende hulp te bieden.

De Jeugdbescherming (GI), Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis gaan gericht onderzoeken wat zij van elkaar kunnen leren als het gaat om het werven en behouden van personeel. Ook gaan ze kijken of er op het gebied van deskundigheidsbevordering en opleidingsaanbod uitwisseling kan plaatsvinden.